viernes, 13 de noviembre de 2009

A área asturiana comprende os falares dos concellos máis occidentales de Asturias máis Negueira de Muñiz, na provincia de Lugo.Áreas lingüísticas do galego oriental.


No interior do bloque oriental pódense distinguir catro áreas lingüísticas, de moi desigual extensión xeográfica (...)
Asturiana, ancaresa, zamorana e oriental central.


A área asturiana comprende os falares dos concellos máis occidentales de Asturias e o de Negueira de Muñiz, que ainda que pertenece á provincia de Lugo, lingüísticamente ten os trazos definidores do galego asturiano.


Son propios destas falas as formas vecía (s), vecios (ou vecius); o artigo masculino l ou el no canto do galego común o; os plurais arcaicos das formas estos, esos, aquelos e elos; os posesivos tou e sou (...)


É un conxunto de falares con moita personalidade lingüística verbo do galego común; de todolos xeitos, moitos fenómenos deste galego común están ben representados no galego de Abres (A Veiga) e no dos concellos de Santiso de Abres e Taramundi. É o caso do artigo o, dos indefinidos unha e da terminación -i- ños, -i-ña(s), entre outros fenómenos.


Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias.

Curso de Extensión Universitaria
Los caracteres generales del gallego de Asturias /Os caracteres xerais do galego de Asturias.
Universidad de Oviedo
(Oviedo 15-16 de marzo de 1990)

Francisco Fernández Rei

Doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Catedrático da Área de Filoloxía Románica da USC
Membro del Instituto da Lingua Galega
Membro numerario da Real Academia Galega