jueves, 23 de febrero de 2017

MOISÉS CIMA
A sociedade do Eu-Návia nom asu- me que fala galego. Nom o asume por- que teme que isso suponha renunciar à sua identidade asturiana (e muitas vezes o galeguismo linguístico e políti- co ajudou a fomentar este medo).  

Cuaderno de Análise quinta feira. Sermos.Galiza 23.febreiro 2017.

sábado, 5 de diciembre de 2015

Atlas Sonoru de la Llingua Asturiana


"Nesta entrega del Atlas Sonoru de la Llingua Asturiana mantúvose por cuestióis editoriales el título da colección, peró convén aclariar qu’é máis al xeito un título como Atlas Sonoro del Gallego-Asturiano, porque tamos falando de grabacióis noutra llingua diferente, non d’úa variedá da llingua asturiana. El gallego- asturiano é tamén úa llingua d’Asturias —nas súas terras occidentales nacéu y se mantuvo vivo—, irmá del asturiano —con él comparte muita da evolución del llatín que Roma trouxo al norte peninsular—, peró, al cabo, tipolóxicamente distinta.


sábado, 23 de febrero de 2013

"El extremo occidente de Asturias, dende a veira dereita del río Navia asta os límites provinciales con Lugo, non é más que úa prolongación del dominio lingüístico gallego

"(...)Gallego-asturiano es el título de la contribución de Emilio Alarcos Llorach al Manual de dialectología hispánica dirigido por Alvar (1996a)(...)En cuanto al título de Gallego-asturiano, cabe preguntarse a qué responde tal denominación. Pues bien, según justifica el propio Alarcos (pág. 134), a la autoridad de Dámaso Alonso, que designó las hablas de esta zona precisamente con el nombre de gallego-asturiano(...)Y es bien cierto que por esta parte de Asturias hay algunas hablas de difícil filiación, como la de Navia (a orillas del río del mismo nombre, junto a su desembocadura (...) no es menos cierto que la tradición filológica del siglo XX identifica esta Asturias más occidental como de habla gallega. 

También Josefina Martínez, quien, a pesar de la notación de Gallego-asturiano en su mapa (pág. 132), previamente escribe: "El extremo occidente [de Asturias], desde las estribaciones a la derecha del río Navia hasta los límites provinciales con Lugo, no es más que una prolongación del dominio lingüístico gallego [...]" (pág. 120)."


"Recorrido por la diversidad lingüística de las 
tierras de España"


Profesor José Enrique Gargallo Gil 

(Departamento de Filología Románica de la Universidad de Barcelona)

domingo, 1 de abril de 2012

«existe úa total desigualdá xurídica» entre os «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, León e Zamora».«Existe úa total desigualdá xurídica» entros «gallegoparlantes da comunidá gallega e os que falan variedades dialectales de esta llingua en Asturias, Lleón e Zamora».

El Fiscal Superior de Galicia califica de «limbo xurídico» a situación dos "falantes de gallego da comarca del Navia-Eo» insistindo en que  a Xunta debería traballar mediante acordos cos gobernos limítrofes pra «fomentar e salvaguardar el gallego destas zonas». «No con ánimo territorial expansivo» sinón pra  «evitar a desaparición das variedades lingüísticas del gallego faladas fora da  comunidá».


domingo, 27 de noviembre de 2011

El idioma gallego, como todas as llinguas del mundo, presenta dentro da súa unidá, variedades territoriais.


El idioma gallego, como todas as llinguas del mungo, presenta dentro da súa unidá, variedades territoriais que foron estudadas e descritas en traballos sobre a realidá viva da fala desenvolvidos polo Instituto da Lingua Galega ao llongo dos sous anos de existencia. Estos traballos foron a primeira achega científica á nosa realidá llingüística desde el mundo da investigación da Universidá de Compostela.
A xa clásica definición en tres bloques, con áreas e subáreas no interior de cada un dellos, nun gozaba inda de soporte sonoro editado en que atopar testemuños directos representativos das diversas modalidades lingüísticas. Utilizando os materiais del Arquivo Galego Oral do ILG, especialmente os correspondentes ao Atlas Ligüístico Galego (1974-76) e el Arquivo Dialectal da Lingua Galega (1992-1995) fíxose úa selección de textos nos que se tratou de conxugar el interés el interés llingüístico coel interés etnográfico, histórico e mesmo sociolóxico.


Presidente del Consello da Cultura Galega
Vicepresidente Fundación Penzol

jueves, 17 de noviembre de 2011

Manifesto das Comunidades de Lingua e Cultura Galegas de Asturias, León e ZamoraManifesto das Comunidades de Lingua e Cultura Galegasde Asturias, León e Zamora.

Reunidos en Celanova os días 21 e 22 de decembro de 1989 representantes do occidente de Asturias, del Bierzo e dos concellos de fala e cultura galegas de Zamora, así como de Galicia, pra analizar conxuntamente a problemática lingüística, sociocultural e xurídica da franxa que estrema coa actual Galicia administrativa, facemos público el seguinte


MANIFESTO

I.- As comarcas máis occidentais de Asturias, León e Zamora posúen non só úa llingua común á de Galicia administrativa, senón tamén un patrimonio cultural común, como se pode apreciar -entre outros aspectos- na antropoloxía, na arqueoloxía e no dereito consuetudinario. A todos compete que esta identidá cultural sexa respetada i preservada.
II.- Esiximos da Xunta de Galicia a estricta e inmedita efectividá das previsióis del art. 21.2 da Lei de Normalización Ligüística, relativo á protección da lingua galega falada en territorios limítrofes coa Comunidá Autónoma, na actualidá totalmente indefensos i sometidos ao perigo de transculturización.
III.- Esiximos das autoridades das Comunidades Autónomas de Asturias e Castela-León el pleno respeto da identidá lingüística i cultural das comarcas occidentais de fala e idiosincrasia galegas, á vez que demandamos que se tomen as medidas necesarias que garanten el exercicio dos dereitos emanados dese patrimonio lingüístico i cultural.
IV.- Reclamamos que nas convocatorias dos organismos da Xunta de Galicia, en especial das Consellerías de Educación e de Cultura (concursos escolares, prensa escolar, proxectos de investigación...) se declare expresamente que poden acollerse ás mesmas os centros de ensino, os colectivos socioculturais e as persoas das citadas zonas.
V.- Reinvidicamos que no distrito universitario único de Galicia teñan idénticos dereitos de acceso os estudiantes que proceden dos concellos de lingua e cultura galegas del occidente de Asturias, León i Zamora que os procedentes da Galicia administrativa. Lo mesmo demandamos prá enseñanza básica e non universitaria.
VI.- Reclalmamos da Xuta de Galicia que reforme os programas de ensino básico i medio pra incluir nellos a realidá xeográfica, lingüística e socio-cultural das citadas zonas da Galicia non adminstrativa.
VII.- Reclamamos dos poderes públicos a adopción das medidas necesarias que garantan a plena cobertura da RTVG e da RTVE-G en toda a franxa estremeira con Galicia. Igualmente pedimos que ámbolos Entes Públicos de radiotelevisión establezcan úa rede de corresponsalias en todas esas comarcas.
VIII.- Esiximos das diferentes adminstracióis públicas el total respeto pola auténtica toponimia galegas destas zonas.
IX.- Finalmente, queremos deixar claro que a normalización lingüística del occidente de Asturias, León i Zamora ten que vehiculizarse nel actual galego común, sen prexuízo de que núa primeira fase, especialmente nel ensino, poida aplicarse úa sub-norma lingüística que acolla algúas peculiaridades propias, inexistentes nel galego común.

Os participantes nel I Congreso da Língua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora manifestamos a nosa vontade de dar continuidá a estos encontros co fin de facer un seguimento del proceso de normalización lingüística en todo el territorio de fala galega.


Celanova, a 22 de decembro de 1989

viernes, 28 de octubre de 2011

... ningún dos argumentos da científicamente demostrada galeguidade lingüística das falas eonaviegas ten sido contestada por ninguén...

... O Informe Lingüístico sobre a Nosa Terra del Eo-Navia Occidente de Asturias (2007) da Asociación Abertal del Eo-Navia, no orixinal eonaviego e nas tres traduciois que lle fixeron: ao asturiano, por Esperanza Mariño Dávila; ao catalán, por Cristina Rodriguez Alonso; e a tradución ao castelán, por Xiao Mon Chao.


Este informe é a resposta científica máis contundente e documentada que se lles ten dado aos intentos acientíficos, demagóxicos e ideolóxicos de xebrar el galego eonaviego do conxunto dos falares galegos.Pasados tres anos da súa saída á rúa, ningún dos argumentos proporcionados polo Informe sobre a científicamente demostrada galeguidade singüística das falas eonaviegas ten sido contestada por ninguén.


Catedrático de Universidad de Vigo en Historia y Dialectología del Gallego


Licenciado y doctorado en Filología Gallega por la Universidad de Santiago de Compostela


"Recolla de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias"


Edita Universidá de Vigo


ISBN 978-84-8158-456-1

domingo, 22 de mayo de 2011

El gallego fálase tamén en 19 concellos limítrofes del Principado de Asturias, pertenecentes á Terra Eo-Navia.
O galego fálase en Galicia, onde é a lingua oficial xunto co castelán. Tamén se fala e permítese o seu ensino reglado no occidente da comarca do Bierzo (provincia de León) e nunha zona da provincia de Zamora, chamada As Portelas, que comprende os concellos de Porto, Pías, Lubián e Hermisende, sendo parcialmente galegofalante Pedralba de la Pradería, onde só é falado na pedanía de Calabor.


Tamén é falado en 19 concellos limítrofes do Principado de Asturias, pertencentes á Terra Eo-Navia onde se chama eonaviego ou galego-asturiano (no sentido de galego falado no territorio de Asturias), aínda que este é un punto sobre o que hai gran controversia en Asturias. Por unha banda atópase a romanística internacional e a filoloxía galega, cuxos estudos afirman que a lingua natural desta comarca asturiana pertence formalmente ao conxunto lingüístico galaico-portugués como parte da lingua galega; no punto contrario sitúanse o goberno do Principado, e a Academia de la Llingua Asturiana, que consideradan ás falas situadas entre o Navia e o Eo como unha transición entre o tronco galaico-portugués e o asturleonés.

En tres concellos estremeños, na frontera con Portugal, do Val de Xálima (San Martín de Trebello, As Ellas e Valverde do Fresno), na provincia de Cáceres, fálase a Fala de Estremadura, modalidade galaico-portuguesa sobre a que aínda non hai unanimidade acerca de se pode considerarse unha variedade de galego, procedente dos galegos participantes na Reconquista que se asentaron nesa zona, unha lingua diferenciada dentro do subgrupo Galego-portugués.

WiKipedia
A enciclopedia libre

domingo, 3 de abril de 2011

El caso das poblaciois de llingua occitana (Arán), catalán de Aragón (La Franja) i gallego de Asturias (Terra Navia-Eo)


...

"Nel texto que sigue imos intentar expoñer el caso das poblaciois de llingua occitana de Cataluña (Arán), catalán de Aragón (La Franja) e gallega de Asturias (A Terra Navia-Eo), poblaciois todas que se atopan núa situación sociolingüística sensiblemente parecida, permetendo deste xeito a comparanza.


As tres son minoría dentro da comunidá autónoma respectica, onde solen ser vista como un corpo estraño, que non encuadra ben nel imaxanio colectivo da maioría, como un híbrido entra a comunidá propia i a vecía, a llingua da cual é tamén propia da minoría.


Sometidas a úa mui forte discriminación llingüística estas poblacióis, ata datas mui recentes foron incapaces de xenerar un discurso lliberador, de afirmación da propia identidá llingüística, i seguiron el conocido camín del autoodio, fendo todo lo posible por negar a propia identidá llingüística, aceptando nomes tan turbios como el de chapurreado para designar tanto el catalán como el gallego, ou el de fala para el gallego i el de patués para el catalán das zonas máis septentrionales de Ribagorça, ou localismo máis ou menos fantasiosos como aranés, boalés, favarol, fragatí, maellà, santallés, tapiego... cualquer denominación é benvida mentres non sexa a respectiva de catalán, gallego ou occitano."

...J. R. Fuentes - A. Quintana

Britonia, 1995-96

martes, 1 de febrero de 2011

É necesario un protocolo que permita a normalización del uso da llingüa gallega en tarren asturiano, entros rios Eo i NaviaEntre Asturias y Galicia sólo debe haber concordias(...)


Respeto debido a la pluralidad.


Entre los acuerdos establecidos entre las dos Administraciones ha de ejecutar también un protocolo, con vistas a la normalización del uso del idioma gallego en territorio asturiano, que afecta a los municipios comprendidos en la franja limitada por lo rios Eo y Navia.


En este tema transcendental que interesa al Ministerio de Educación y Ciencia y a las dos comunidades autónomas, las cuales deben actuar al amparo de lo establecido en el artículo 3.3 de la Constitución Española, que indica que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".


Fue el filósofo Ortega y Gaset quien observó, magistralmente, que "Asturias suena a plural", y es indudable que, entre el Eo y el navia, lo asturiano suena gallego, lo mismo que en Galicia oriental existen ciertos modismos, costumbres, tradiciones o arquitecturas provinientes de la otra orilla del rio. Naturalmente, por tanto, nosotros- guiados por ese sentimiento de concordia, al que aludimos- debemos acatar siempre, con máximo respeto, la pluralidad consagrada por nuestra Carta Magna.

Manuel Fraga Iribarne


(Villalba, Lugo. 1922 - Madrid 2012)
(La Voz de Asturias, miercoles 8 de septiembre de 1993)

martes, 25 de enero de 2011

Entre os ríos Eo e Navia existen úa serie de falas de filiación llingüística gallega.
Entre os ríos Eo e Navia existen uha serie de falas de filiación lingüística galega. Este feito está constatado e certificado por toda a romanística e a hispanística e e demostrable lingüísticamente-

As falas eonaviegas non son uha mestura de trazos lingüísticos del galego e del asturiano. Nos trazos que xebran el galego del asturiano, estas falas presentan uha porcentaxe muito elevada de coincidencia estructural coel galego (nun 86% de promedio) e uha porcentaxe muito baixa de coincidencia estructural coel asturiano (un 9% de media) Cualificar de "arbitrariedad científica e intencionalidad política" a inclusión destas falas dentro del galego é totalmente incorrecto, pois son falas galegas, porque el galego tamén é lingua de Asturias, como el asturiano tamén é lingua de zonas de León, Zamora ou Portugal.

Os habitantes del Eo-navia somos asturianos, sen que exista contradición entre ser asturiano e falar galego, de igual xeito que hai belgas, suízos, franceses, austriacos ou daneses de lingua alemá e non son alemais, ou portugueses que falan uha variedade del asturiano chamado alí mirandés, en non son asturianos.

(...)
"INFORME LINGÜÍSTICO SOBRE A NOSA TERRA EO-NAVIA
(OCCIDENTE DE ASTURIAS)"
Navia, Febreiro 2007
ASOCIACION ABERTAL DEL EO-NAVIA

martes, 12 de octubre de 2010

Gallego: llingua románica...con muitas variantes dialectais que entran en León i AsturiasGallego:
Llingua románica falada en Galicia, con muitas variantes dialectais que entran en León i Asturias.
El gallego xunto coa antigua fala portugesa del N. del Douro, mui achegada a él, formaron el complexo lligüístico que se dice gallegoportugués...
ISBN: 84-239-9455-1

domingo, 6 de junio de 2010

...ten que afirmarse que úa parte de Asturias, a da franxa entre el Navia i el Eo, é de fala gallegaCos datos fillolóxicos na mao, i quitando todo apasionamento, ten que afirmarse que úa parte de Asturias, a da franxa entre el Navia i el Eo, é de fala gallega
...

Élo porque a caracterización dos trazos desas falas pesa máis pral llado llingüístico gallego que pral del bable. Esto xa lo deixou claro el propio Pidal i despós outros dialectólogos, en particular Dámaso Alonso
...
Lóxicamente el gallego del Navia Eo nun é como el de Vigo, é úa variedá (ou conxunto de variedades) que en conxunto poden chamarse gallego-asturiano, nome mui axeitado, pos demostra que é precisamente un gallego de transición al asturiano. (Léxicamente tamén hai un asturiano de transición al gallego: é el asturiano occidental.
(La Nueva España , 30 de outubro de 2005)

Ramón d´Andrés Díaz

(Madrid, 28 de mio de 1959)

Doctor en Sociolingüística
Profesor da Universidá de Oviedo.
Director da Oficina de Política Llingüística del Principado de Asturias
Membro da Academía da LLingüa Asturiana
Membro da Xunta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias
Secretario Fundación Caveda i Nava

Director del Estudio de Transición Llingüística na zona Navia Eo (ETLEN)

domingo, 7 de febrero de 2010

WIKIPEDIAWikipediAEl idioma asturiano o bable (“asturianu”) es la lengua tradicional del Principado de Asturias[3] (España), perteneciente al subgrupo asturleonés. Existen tres variantes predominantes (occidental, central y oriental), aunque por razones históricas y demográficas el estándar lingüístico está basado en la variante central de Asturias. El Asturiano cuenta con una gramática, un diccionario de la lengua asturiana y unas normas ortográficas[4] . Está regulado por la Academia de la Llingua Asturiana, y aunque no goza de carácter oficial en el Estatuto de Autonomía, una ley regula su uso[5] en el Principado.

Artículo 2 da Lei de Promoción del Bable/Asturianode uso y promoción del Bable/Asturiano.
Artículo 2. -Gallego/asturiano.


"El réximen de protección, respeto, tutela i desenvolvemento establecido nesta Lei pral bable/asturiano extenderáse, mediante regulación especial al gallego/asturiano nas zonas nas que ten carácter de modalidad llingüística propia."
....
(Lei Orgánica 7/1981, de 30 de dicembre, modificada por as leises orgánicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999 i por a lei 26/1997)
Nun fai referencia ningúa al gallego asturiano.

.

martes, 2 de febrero de 2010

Dende un análise filolóxico lo que se fala en Navia-Eo é gallego-portugués

«lo que se fala en el Navia-Eo é gallego-portugués, pero outra cousa é el plano sociopolítico, identitario o como se lle queira chamar. Eso explica que en Galicia non se usen as normas del portugués i que en Asturias non se quera usar a normativa del gallego».

Xosé Miguel Suárez Fernández
Mántaras, (Tapia) en 1965

Licenciado en Historia i Filoloxía Hispánica

Universidá Oviéu.

Premio 1989 Al Millor Traballo de Recollida Oral de Lléxico da Academia da Llingua Asturiana

domingo, 31 de enero de 2010

El gallego naceu nel noreste da peninsula ibérica entros rios Navia i el Miño

"El gallego naceu nel Noroeste da Peninsula Ibérica, entros rios Navia i Miño, os territorios primeiramente poblados por tribus galaicas."

"Das Galegische hat Seine wiege im Nordwesten der Iberischen Halbinsel zwischen dem Navia und dem Unterlauf des Miño, d.h. in dem von den ehemaligen Gaelleci besiedelten Gebeit."

(Lexikon der Romanistischen Linguistik)


Autores:
sábado, 16 de enero de 2010

Os concellos máis occidentales de Asturias falan úa variante da llingua gallega


Os concellos máis occidentales de Asturias falan unha variante da lingua galega, tal como se pode apreciar nos xa cláxicos artigos de Dámaso Alonso sobre aspectos desta área del "galego exterior" ou nas investigacióis recentes levadas a cabo polo Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago prá elaboración del ALGa (Atlás Lingüístico Galego), así como nas memorias de licenciatura a teses de doutoramento realizadas nos anos setenta e oitenta principalmente nas universidades de Oviedo e de Amsterdam.


Esta galeguidade lingüística, incuestinable científicamente, non se tuvo en conta na redacción del Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado en decembro de 1981, pois nos artigos 4 e 10.1 únicamente se fala da protección, promoción, difusión e incorporación voluntaria al ensino del "bable en sus diversas variantes"


Benigno Fernández BrañaA mdga foi distinguida nel ano 1992 coel
"Premio Celanova Casa dos Poetas" da Fundación Curros Enriquez

viernes, 13 de noviembre de 2009

A área asturiana comprende os falares dos concellos máis occidentales de Asturias máis Negueira de Muñiz, na provincia de Lugo.Áreas lingüísticas do galego oriental.


No interior do bloque oriental pódense distinguir catro áreas lingüísticas, de moi desigual extensión xeográfica (...)
Asturiana, ancaresa, zamorana e oriental central.


A área asturiana comprende os falares dos concellos máis occidentales de Asturias e o de Negueira de Muñiz, que ainda que pertenece á provincia de Lugo, lingüísticamente ten os trazos definidores do galego asturiano.


Son propios destas falas as formas vecía (s), vecios (ou vecius); o artigo masculino l ou el no canto do galego común o; os plurais arcaicos das formas estos, esos, aquelos e elos; os posesivos tou e sou (...)


É un conxunto de falares con moita personalidade lingüística verbo do galego común; de todolos xeitos, moitos fenómenos deste galego común están ben representados no galego de Abres (A Veiga) e no dos concellos de Santiso de Abres e Taramundi. É o caso do artigo o, dos indefinidos unha e da terminación -i- ños, -i-ña(s), entre outros fenómenos.


Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias.

Curso de Extensión Universitaria
Los caracteres generales del gallego de Asturias /Os caracteres xerais do galego de Asturias.
Universidad de Oviedo
(Oviedo 15-16 de marzo de 1990)

Francisco Fernández Rei

Doutor en Filoloxía Románica pola Universidade de Santiago de Compostela.
Catedrático da Área de Filoloxía Románica da USC
Membro del Instituto da Lingua Galega
Membro numerario da Real Academia Galega


sábado, 3 de octubre de 2009

A normativa legal del Principado de Asturias consagra el nome de galego-asturiano ou gallego-asturiano, xa usado polo filólogo Dámaso Alonso

L'asturianu tien tres modalidaes dialectales: l'asturianu oriental, que se fala al este del ríu Sella; l'asturianu central, que se fala ente'l ríu Sella y la desembocadura del Nalón; y l'asturianu occidental, faláu ente ésta y la cuenca del ríu Navia.
El galego-asturiano é a modalidá lingüística que se fala na zona máis occidental d'Asturias limítrofe con Galicia, entre os ríos Navia y Eo.
En todo caso, convén ter en conta a súa personalidá propia na realidá lingüística d'Asturias. Esta personalidá propia, diferenciada del asturiano ou bable, ta reconocida na lexislación del Principado d'Asturias en materia lingüística, y a política lingüística que se fai dende el Goberno asturiano contempla este feito

Independentemente d'outras denominacióis suxeridas desde a filoloxía (astur-galaico, astur-galego, galego asturiano, galego d'Asturias, eonaviego) ou desde el uso popular (fala, fala d'occidente, chapurriao), a normativa legal del Principado d'Asturias consagra el nome de galego-asturiano ou gallego-asturiano, xa usado pol filólogo Dámaso Alonso. Nel Plan de Normalización Social del Asturiano úsase tamén a denominación fala ou fala d'occidente.
domingo, 16 de agosto de 2009

Asturies é úa comunidá trillingüe onde coexisten el castellano, el asturiano i el gallego, chamado tamen gallego-asturiano, dentro da zona Navia-Eo.

"Los qu`abaxo firmen, asturianos d`estremaos ámbitos de la vida social y cultural, constatando qu`Asturies ye una comunidá trillingüe onde coesisten el castellanu, l`asturianu y el gallegu -llamau tamién gallego-asturiano, dientro la zona Navia-Eo, y aceptando qu`esta pluralidá tien que se reconocer a tolos efectos, respetando les opciones llingüístiques de les persones, dirxímonos a la sociedá en xeneral y a los nuestros representates políticos en particualr pa esponer lo que vien:
...."


Esti documento promuévenlu:

Ramón de Andrés Díaz (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Uvieu), Álfredo Alvarez Menéndez (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Oviéu), Álvaro Ruíz de la Peña Solar (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Uviéu), Juan Carlos Villaverde Amieva (Prfesor de Filoloxía na Universidá d`Uviéu), José Atienza Merino (Profesor de Didáctica na Universidá d`Uviéu), José Manuel Pérez Fernández (Profesor de Derechu na Universidá d`Uviéu), Xuán Cándamo (Periodista)

Esti documento suscríbenlu:José Manuel Agüera Sirgo (economista), Faustino F. Alvarez (periodista), Daniel Amieva Villa (Xugador Real Uviéu), Esteban Andrés Suarez (Xugador del Real Uviéu), Manuel de Andrés Fenández "Mánfer" (escritor), Iván Ania Cadavieco (Xugador del Real Uviéu), Severino Antuña González (Maestru), Pablo Ardisana (escritor), Rafael Avello (Periodista), Fulgencio Argüelles Tuñón (Escritor), Javier Barón Thaidigsmann (Historiador del arte), Javier Bauluz (Fotoperiodista), Xuán Bello Fernán (Escritor), Antonio de Benito López (Realizador y técnicu de soniu), Vicente G. Bernaldo de Quirós (Periodista), Enrique Bueres (Periodista), Xuán C. Busto Cortina (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Uviéu), Carmen Cantón (Artista plástica), Angeles Caso (Escritora), Enrique Castro González "Quini" (Delegau del Real Sporting), José Luís Cienfuegos (Profesional), Roberto Corte Martínez (Director de Teatru), Francisco Crabifosse Cuesta (Historiador y crítico del arte), Adolfo Camilo Díaz (Xerente de la Fundación de Cultura del Conceyu de Corvera), José Rubén Espiniella Castro (Periodista), Francisco Álvarez González (Periodista), José Feito Fernández (Auditor de cuentes), Javier Felgueroso Carrascal (Arquitectu), Francisco Felipe (Artista), Tito Fenández (Director de cine), José Luís Fenández Álvarez (Ilesia Evanxélica d`Asturies), José A. Fernández-Castañon (Museólugu), Xosé Antón Fernández Martínez "Ambás" (Gaiteru), Ramón Fernández Rañada (Arquitectu urbanista), Carlos Fernández del Valle (Productor audiovisual), Federico Fierro Botas (Sacerdote xesuita), Sandra Gallo (Artísta plástica), José Ramón García Fernández (Capellán del Hospital Xeneral), Justo José García Fernández (Escultor), Jssé Luís García Martín (Escritor), Benito García Noriega (Editor), Vicente García Oliva (Escritor), Victor García Oviedo (Arquitectu), Elías García Sánchez (Músicu de Llan de Cubel), Fran Gayo (Músico), Juán Maria Gastaca Sobrado (Periodista), Carmen Gomez Ojea (Escritora), Xurde Gonzálelz (Artista), Ricardo González Bango (Xugador del Real Uviéu), Lluís Antón González Fernández (Actor), Ricardo González Mojardín (Artista), Sergio Boris González Monteagudo (Xugador del Real Uviéu), Mario Gutierrez Cotelo "Mario" (Xugador Real Sspoting), José Ángel Hevia Velasco (Gaiteru), Inaciu Iglesias (Empresariu y editor de Les Noticies), Iván Iglesias Corteguera (Xugador del Real Uviéu), Jaime Jordán de Urries (Xugador del Real Uviéu), Manuel Lafuente Robledo (Economista), Juacu López Álvarez (Director del Museo del Pueblu d`Asturies), Marcos López Fernández (Músicu de Llan de Cubel), Carlos López Gutierrez (Director del Centro de Profesores de Xixón), Luís Mangas Villa (Xeografu), Adolfo Manzano (Escultor), Pedro Alberto Marcos (Periodista), Emilio Marcos Vallaure (Museólugu), Pablo Antón Marín Estrada (Escritor), Lara Marqués Álvarez (Médica), César Martín Villar (Xugador del Deportivu de La Coruña), José Antonio Martinez (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Uviéu), Ramón Martínez Muñíz (Montador de TV), María Antonia Mateos Martínez (Periodista), Manuel Maya Conde (Director d`El Oriente de Asturias), Herminio Menéndez (Profesional Llibre), Alfonso Xosé Mielgo Rodriguez (Musicu de Llan de Cubel), Angeles Muñiz Cachón (Realizadora), Ánxel Nava (Escultor), Javier Neira Estrada (Periodista), Carlos Novoa (Periodista), Hugo O`Donnell Fernández-Corugedo (Pintor), Fernándo Ornosa Fernández (Folclorista), Andrés Osoro Fernández (Profesor de Secundaria), Eladio de Pablo López (Dramaturgu), Francisco Pañeda (Periodista), Alberto Pardo Bustillo (Director de la revista Cabrales; guionista y realizador), Xuán Pedrayes Obaya (Arquitectu), J.Paredes (Pintor), Xel Pereda Fernández (Músicu de Llan de Cubel), Carlos Ponte Mittelbrun (Médicu), Andrés Presumido Martínez (Director de teatru), Elena de la Puente (Fotografa), Inmaculada Quintanal (Catedrática de Música), José Ramón L. Patterson (Periodista), Francisco Prendes Quirós (Abogau) José Antonio Quirós (Cineasta), Marta Reyero (Periodista), Senén Rivero (Xeógrafo), Antonio Rodriguez (Abogau), Maxi Rodríguez (Director y actor de teatro), Alejandor Rodriguez Alonso (Sacerdote y profesor del seminariu), Iván Rodríguez Ramos (Artista y profesor de secundaria), José Manuel Rodríguez "Chéfor Rad" (Periodista), Julio Rodríguez Fernández (Rector de la Universidá d`Uviéu), María Jesús Rodríguez López (Escultora), Miguel Rojo (Escritor y biólogu), Pilar Rubiera Alonso (Periodista), José Luís Rubiera Fernández (Periodista), Carmen Ruiz-Arias (Escritora), David Sánchez Cano (Xugador y capitán del Real Sporting), Manuel Sánchez Murias "Manolo" (Xugador del Real Sporting), Bernardo Sanjurjo (Pintor), Adolfo Saro Herrero (Profesional), Carlos Sierra (Pintor), Cristina de Silva (Artista visual), Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (Abogau y escritor), Santiago Somoza Pardo (Maestru), Rubén Suárez del Rio (Xugador del Real Uviéu), Corín Tellado (Escritora), Paloma Uría (Profesora de Lliteratura) José Uria Rios (Profesor d`Historia), Inmaculada Urzainqui Miqueleiz (Directora del Institutu "Feijoo" d`Estudios del Sieglu XVIII), Maximiano Valdés (Director de la Orquesta Sinfónica del Principau d`Asturies), Cristina del Valle (Cantante), José María Valle Castro (Ciruxán cardiacu), Pelayo Varela (Artista plasticu), Juan A. Vázquez (Catedráticu de la Univesidá d`Uviéu), Nacho de la Vega (Fotografu), Javier Vidal García-Sánchez (Ex Conselleru del Consellu Rexonal d`Asturies), Xulio Viejo Fernádez (Profesor de Filoloxía na Universidá d`Uviéu.Asturies 10 de Mayo del añu 2000

Publicáu en tolos periódicos d`Asturies los 10, 11 y 12 de mayo del añu 2000

Fundación Caveda y Nava
A pie de la lletra
Esbilla de cites sobre la llingua asturiana
Declaraciones colectives
Pol consensu en materia de derechos llingüísticos
KRK Ediciones
Uviéu 2006

sábado, 15 de agosto de 2009

El dialecto leonés nun empeza sinón a dereita del rio Navia; a esquerda del rio fálase hoxe úa variedá del gallego de lugo."En Asturias, junto al mar, el dialecto leonés no empieza sino a la derecha del rio Navia; a la izquierda del rio se habla hoy unar variedad del gallego de lugo, aún en algunos pueblos inmediatos a la orilla derecha. Así en Armental, que está a la derecha, se dice corpo, terra, morto , tempo."


Menenendez Pidal
"El dialecto leonés" (Revista de archivos, Bibliotecas y Museos

"En la investigación, como en cualquier aspecto de la vida, la disciplina ética es la base de todo: la probidad es antes que la capacidad"
(A Coruña, 13 de marzo 1869-Madrid 14 de novembro de 1968)
(Familia asturiana, por escasos meses nun naceo en Grandas de Salime)
Medievalista, filólogo e historiador.
Presidente da Real Académia Española

domingo, 9 de agosto de 2009

Os albióis, el grupo galaico máis oriental asentado na ribeira del Navia, regueiro mencionado por Ptolomeo coel nome "Navia Albión
"En primer lugar los "egobarros tamarini", que como indica su nombre ocuparían las orillas del Ego (Eo) o lo que es lo mismo los territorios de Vegadeo y Castropol. Despues los "cibarcos", con eje en Porcía y asentamientos en los concejos de Tapia, el Franco y a los que sin duda pueden atribuirse los poblados de El Esteiro. Los Castros de Tapia o la Corona de Arancedo. Finalmente los "albiones", el grupo galaico más oriental localizado en la ribera del Navia, rio citado en la primera mitad del silo II p. C. por Ptolomeo bajo el nombre de Navia Albión. Los albiones ocuparía castros tan bien conocidos como Mohías y Coaña y aunque ignoramos si controlaban ambas orillas del río, parece probable que así sucediese, si se hace conincider el límite histórico de los galaicos con el límite lingüístico tradicional del gallego"
Los castros en Asturias.
Biblioteca Histórica Asturiana, 1989


(Abacete, 1949-Barcelona 2001)


Historiador i arqueólogo

Licenciado en Historia pola Universidá de Uviéu
Doctorado coel traballo "A Cultura Castrexa Asturiana"


sábado, 8 de agosto de 2009

É claro que se trata de falas con muita personalidá.... ¿Qué se pode dicir en relación con estas falas de fóra de Galicia administrativa no tocante á súa incorporación (ou millor contribución) ao gallego común estándard? Dito de outro modo, ¿Qué planificación lingüística pensan os asturianos, leonese e zamoranos máis apropiada para a súa fala?


...é claro que se trata de falas con muita personalidade. Hai nelas trazos fonéticos, morfolóxixos e léxicos de alto rendimento que as separan dos outros gallegos e del gallego "normativo" actual, empezando polos diminutivos, pasando polos artigos e polos pronomes e acabando nos verbos irregulares.
"El gallego literario
e a participación das falas exteriores na elaboración del sou standard"
Britonia, 1994. Revista de estudios da terra Navia-Eo(San Martín de Suarna, A Fonsagrada, 18 de febreiro de 1942)Catedrático de Filoloxía Románica na Facultade de Filoloxía da Universidá de Santiago de Compostela

Experto en lexicografía