martes, 12 de octubre de 2010

Gallego: llingua románica...con muitas variantes dialectais que entran en León i AsturiasGallego:
Llingua románica falada en Galicia, con muitas variantes dialectais que entran en León i Asturias.
El gallego xunto coa antigua fala portugesa del N. del Douro, mui achegada a él, formaron el complexo lligüístico que se dice gallegoportugués...
ISBN: 84-239-9455-1

domingo, 6 de junio de 2010

...ten que afirmarse que úa parte de Asturias, a da franxa entre el Navia i el Eo, é de fala gallegaCos datos fillolóxicos na mao, i quitando todo apasionamento, ten que afirmarse que úa parte de Asturias, a da franxa entre el Navia i el Eo, é de fala gallega
...

Élo porque a caracterización dos trazos desas falas pesa máis pral llado llingüístico gallego que pral del bable. Esto xa lo deixou claro el propio Pidal i despós outros dialectólogos, en particular Dámaso Alonso
...
Lóxicamente el gallego del Navia Eo nun é como el de Vigo, é úa variedá (ou conxunto de variedades) que en conxunto poden chamarse gallego-asturiano, nome mui axeitado, pos demostra que é precisamente un gallego de transición al asturiano. (Léxicamente tamén hai un asturiano de transición al gallego: é el asturiano occidental.
(La Nueva España , 30 de outubro de 2005)

Ramón d´Andrés Díaz

(Madrid, 28 de mio de 1959)

Doctor en Sociolingüística
Profesor da Universidá de Oviedo.
Director da Oficina de Política Llingüística del Principado de Asturias
Membro da Academía da LLingüa Asturiana
Membro da Xunta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias
Secretario Fundación Caveda i Nava

Director del Estudio de Transición Llingüística na zona Navia Eo (ETLEN)

domingo, 7 de febrero de 2010

WIKIPEDIAWikipediAEl idioma asturiano o bable (“asturianu”) es la lengua tradicional del Principado de Asturias[3] (España), perteneciente al subgrupo asturleonés. Existen tres variantes predominantes (occidental, central y oriental), aunque por razones históricas y demográficas el estándar lingüístico está basado en la variante central de Asturias. El Asturiano cuenta con una gramática, un diccionario de la lengua asturiana y unas normas ortográficas[4] . Está regulado por la Academia de la Llingua Asturiana, y aunque no goza de carácter oficial en el Estatuto de Autonomía, una ley regula su uso[5] en el Principado.

Artículo 2 da Lei de Promoción del Bable/Asturianode uso y promoción del Bable/Asturiano.
Artículo 2. -Gallego/asturiano.


"El réximen de protección, respeto, tutela i desenvolvemento establecido nesta Lei pral bable/asturiano extenderáse, mediante regulación especial al gallego/asturiano nas zonas nas que ten carácter de modalidad llingüística propia."
....
(Lei Orgánica 7/1981, de 30 de dicembre, modificada por as leises orgánicas 3/1991, 1/1994 y 1/1999 i por a lei 26/1997)
Nun fai referencia ningúa al gallego asturiano.

.

martes, 2 de febrero de 2010

Dende un análise filolóxico lo que se fala en Navia-Eo é gallego-portugués

«lo que se fala en el Navia-Eo é gallego-portugués, pero outra cousa é el plano sociopolítico, identitario o como se lle queira chamar. Eso explica que en Galicia non se usen as normas del portugués i que en Asturias non se quera usar a normativa del gallego».

Xosé Miguel Suárez Fernández
Mántaras, (Tapia) en 1965

Licenciado en Historia i Filoloxía Hispánica

Universidá Oviéu.

Premio 1989 Al Millor Traballo de Recollida Oral de Lléxico da Academia da Llingua Asturiana

domingo, 31 de enero de 2010

El gallego naceu nel noreste da peninsula ibérica entros rios Navia i el Miño

"El gallego naceu nel Noroeste da Peninsula Ibérica, entros rios Navia i Miño, os territorios primeiramente poblados por tribus galaicas."

"Das Galegische hat Seine wiege im Nordwesten der Iberischen Halbinsel zwischen dem Navia und dem Unterlauf des Miño, d.h. in dem von den ehemaligen Gaelleci besiedelten Gebeit."

(Lexikon der Romanistischen Linguistik)


Autores:
sábado, 16 de enero de 2010

Os concellos máis occidentales de Asturias falan úa variante da llingua gallega


Os concellos máis occidentales de Asturias falan unha variante da lingua galega, tal como se pode apreciar nos xa cláxicos artigos de Dámaso Alonso sobre aspectos desta área del "galego exterior" ou nas investigacióis recentes levadas a cabo polo Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago prá elaboración del ALGa (Atlás Lingüístico Galego), así como nas memorias de licenciatura a teses de doutoramento realizadas nos anos setenta e oitenta principalmente nas universidades de Oviedo e de Amsterdam.


Esta galeguidade lingüística, incuestinable científicamente, non se tuvo en conta na redacción del Estatuto de Autonomía de Asturias, aprobado en decembro de 1981, pois nos artigos 4 e 10.1 únicamente se fala da protección, promoción, difusión e incorporación voluntaria al ensino del "bable en sus diversas variantes"


Benigno Fernández BrañaA mdga foi distinguida nel ano 1992 coel
"Premio Celanova Casa dos Poetas" da Fundación Curros Enriquez